Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer, Maryse Groenewegen Coaching (de praktijk, verder ook te noemen ‘ ik’ of ‘ mijn’), en haar cliënten en opdrachtgevers.

Artikel 2. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge, per e-mail of schriftelijke aanmelding van een dienst of product via de website, van opdrachtgever of cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door mij.

Artikel 3. Offertes
Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders staat aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
De met Maryse Groenewegen Coaching gesloten overeenkomsten leiden voor mij tot een inspanningsovereenkomst, niet tot een resultaatsverplichting. Uiteraard zal ik mij naar beste inzicht, eer en geweten inspannen.
Mijn begeleiding is geen vervanging van reguliere zorg of medicatie. Te allen tijde ben je zelf verantwoordelijk om met jouw arts te overleggen over het afnemen van mijn diensten.

Artikel 5. Annulering
Tot 48 uur voor aanvang is verzetten of annuleren van een enkele afspraak kosteloos mogelijk. Bij een annulering binnen 48 uur zijn de volledige kosten verschuldigd.
Indien van mijn kant door omstandigheden een afspraak geen doorgang kan vinden, zal ik zo snel mogelijk zorgdragen voor een nieuwe afspraak.
Annulering van een workshop of ander event kan tot 14 dagen na aanmelding kosteloos en zonder opgaaf van redenen. Annuleer je later dan ben ik genoodzaakt het volledig verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
Van mijn kant kan bij onvoldoende deelname een workshop, training of ander event geheel geannuleerd of naar een andere datum verplaatst worden.
Bij tussentijdse opzegging tijdens de looptijd van een training of traject wordt geen geld geretourneerd.

Artikel 6. Betaling
Client of opdrachtgever dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen bij facturering achteraf.
Diensten en producten dienen echter over het algemeen vooraf betaald te worden. Dit zal duidelijk van tevoren worden aangegeven.
Bij achterwege blijven van betaling kan ik besluiten je niet deel te laten nemen.
Als betaling niet geschied, kan ik een beroep doen op een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen volledig voor rekening van cliënt of opdrachtgever.
Indien cliënt of opdrachtgever met betaling of andere verplichting uit de overeenkomst in verzuim is, ben ik gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Maryse Groenewegen Coaching sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de geboden dienstverlening, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Ook ben ik nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst etc.
Ook ben ik, noch de locatie aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Artikel 8. Voorwaarden voor deelname
Indien je deelneemt aan een workshop, training of ander event word je geacht je te houden aan instructies en huisregels van mij of mijn medewerker. Indien je je hier niet aanhoudt of het plezier van andere deelnemers negatief beïnvloedt kan ik je verdere deelname weigeren. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de factuur.

Artikel 9. Klachten
Mocht je ontevreden zijn over mijn diensten dan verzoek ik je dit zo snel mogelijk te bespreken en/of een e-mail te sturen. In eerste instantie probeer ik er samen met jou uit te komen.
Ook als je een klacht indient, blijft je verplicht de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Alle teksten van mijn nieuwsbrieven, e-books, website, workshops, trainingen of andere programma zijn mijn intellectueel eigendom en mogen niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 11. Overige bepalingen
Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden, blijft het overige bepaalde volledig van toepassing.
Op de overeenkomst tussen Maryse Groenewegen Coaching en cliënt of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.